Monthly Archives: октомври 2007

Покана за участие в научна конференция

Покана

 за заявяване на участие в научна конференция на тема

“Медийно производство. Бутик или конфекция в медиите”

13 декември 2007, ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”, София

 

Конференцията се организира от катедра “История и теория на журналистиката” в рамките на Втория медиен панаир “Журналисти по теория, журналисти на практика”, който ще се проведе във ФЖМК, 10-14 декември 2007.

Тематични области:

          Медийно съдържание и медийни платформи за масова и специализирана аудитория

          Креативност и рационалност в медиите: търсене на системна връзка в производствения процес на конвергиращи сектори

          Отговорностите на журналистиката – медийна етика, регулация, лицензиране

          Социализация на журналистите в медийната организация – теоретични принципи на журналистиката, концептуална рамка и ред в практиката.

Участие:

1. Поканата се отнася до колегите от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация и избраните от тях партньори от практиката.

2. Предложенията за участие се правят след предварително съгласуване с партньор от практиката. Докладите са самостоятелни, но темата и подходът са съгласувани в рамките на двойката. Идеята е преподавател и представител на практиката да говорят по близка или еднаква тема, за да достигнат до допълващи се или противостоящи идеи и изводи с принос за научните изследвания в съответната тематична област.

Обем на предложените за печат статии: 8 стандартни страници, при спазени стандарти, одобрени от редакционната колегия на ФЖМК, или не повече от 16 стандартни страници в рамките на двойката докладчици.

Срок за представяне на заглавие, ключови думи и анотация от двамата партньори: 30 октомври 2007 г.

Конкурс за студентски продукт

К О Н К У Р С


Фондация “За ново партньорство в журналистиката” обявява

в рамките на провеждането на втория Медиен панаир

“Журналисти по теория, журналисти на практика”

(10-14 декември 2007 г.)

студентски конкурс с мотото

„Несъвършенство – ето го върхът!”

за продукти в следните категории:

v Печат (репортаж с дължина до 5000 знака, на хартия)

v Фотожурналистика (една фотография с размер 10/15)

v Радио (радиоклип с продължителност до 45 сек., на диск или касета)

v Телевизия (ТВ документалистика до 8 мин., на диск или касета)

v Интернет (персонален блог, като концепция и с посочен линк на блога)

v Връзки с обществеността (сценарий за събитие, на хартия и PPP)

v Реклама (телевизионна реклама до 30 сек., на диск или касета)

v Книгоиздаване (Постгутенберговата книга, като концепция и обект)

В първия ден на Медийния панаир, организиран под заглавието “Бутик и конфекция в медиите”, журито в състав от преподаватели от ФЖМК и други специалисти в различните области, ще присъди следните награди:

Ø Една специална награда

Ø Една награда за всяка от категориите

Ø Грамоти за всички участници

Участието в конкурса е отворено за всички студентите от ФЖМК. Единствен критерий за допускане до конкурса е работите да са актуални. Всеки студент може да участва само с един свой продукт за една от посочените категории.

Срок за представяне на продуктите: 30 ноември 2007 г.

(Предават се във ФЖМК, ет. ІV, кабинет № 70, гл. ас. д-р Мария Попова)

%d блогъра харесват това: